องค์การบริการส่วนตำบลหนองตาไก้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ::: "พัฒนาการเกษตร เน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาอาชีพแรงงานคนเพิ่มรายได้ สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล "


สำนักปลัดฯ

เขียนเมื่อ : 2015-12-19 20:51:20


 

 

-
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายบัณฑิต  กมลวิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายกฤษณ์ ทองจรัส
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นายปารวี น้อยอามาตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพงศ์ปณต คำภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจรัญ   หมั่นเก็บ
นิติกรชำนาญการ

นายรุ่งธรรม ปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นายกิตติพร ครูวาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายทวีโชติ ผดุงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นายเกณฑ์กมล  ประชาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

นางสาวจำเรียง บุดทุมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางนงรักษ์  เยาวเรศ
แม่บ้าน

 

นายวัชระ โพธิ์สอน
พนักงานขับรถ