ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่จดทะเบียนแล้ว จัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขา โดยเปิดเผย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนพาณิชยกิจแล้ว