วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนางอ้อยใจ ไสยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย นายวีรพล เยาวพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ โดย นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ให้การต้อนรับในครั้งนี้

วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long term care) แบบบูรณาการ กิจกรรมการจัดประชุมถอดบทเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านโคกนางาม หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมกับ ชุมชนตำบลหนองตาไก้ ได้จัดขบวนแห่บุญบั้งไฟไปร่วมที่เทศบาลตำบลร่องคำ โดยมี นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชาวบ้านตำบลหนองตาไก้ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมแรงร่วมใจ #ได้รับรางวัล ที่ 3

วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 พระอาจารย์สำเร็จ ธีรธัมโม ร่วมด้วย นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมคณะบริหาร พ.จ.ท.คนึง พูนพิพิศ ปลัดอำเภอโพธิ์ชีย จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต. นายศิริพงษ์ ระดาไสย์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ นายไสว ระดาเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เข้าร่วมปรึกษาหารือรับทราบปัญหาพื้นที่จุดบริเวณที่ทิ้งดินโครงการตามระเบียบกฎหมายที่ทิ้งดินที่สาธารณะ เนื่องด้วย พื้นที่ตำบลหนองตาไก้ ประชาชนในชุมชน ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบหนองเสลิมซึ่งมีแนวเขตติดตำบลหนองตาไก้,ตำบลสะอาด,ตำบลเหล่าอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรระยะสั้นและระยะยาวที่มีความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและใช้ทำการเกษตรจึงเป็นปัจจัยหลักในการทำเกษตร พื้นที่หนองเสลิมเป็นพื้นที่เหมาะสมในการขุดลอกและทำเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ (แบบแก้มลิง) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์แบบยั่งยืนในระยะยาวได้ และลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาไก้

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาไก้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองตาไก้ นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหนองเติงเหลิ่ง บ้านหนองอิโล หมู่ที่ 3

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ได้ประสาน พระอาจารย์สำเร็จ ธีรธัมโม (ครูบาไก่) และ นายโกมินทร์ คำอุทัย เจ้าหน้าที่จากกรมชลประมานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังปัญหาและร่วมจัดโครงการผันน้ำชีลงสู่หนองสะเลิมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายน้ำไปสู่เกษตรกรในตำบลและมีการติดตามโครงการคลองส่งน้ำตามพระราชดำริจากเดิมแบบคลองดาดคอนกรีตเพื่อขอปรับเปลี่ยนมาเป็นท่อเหล็กฝังใต้ดินแทนพร้อมถนนลาดยางตลอดแนวและขอเพิ่มต่อยอดโครงการ จำนวน 3 จุด

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลหนองตาไก้ กลุ่มสตรี ได้ร่วมกิจกรรมโครงการหนองตาไก้น่าอยู่ อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการปลูกผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญถวายอาหารเพล ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ #ทำบุญสำนักงาน

โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้พบประชาชน ในวันที่ 21 เมษายน 2565