วันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคมและงานสาธารณสุขได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง หมู่ 4,8,9 พร้อมมอบรถเข็น ไข่ไก่และน้ำดื่ม

โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้พบประชาชน ในวันที่ 21 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประธานกลุ่มสตรี ประธาน อสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลหนองตาไก้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

วันนี้ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสมดี สายโรจน์ และนายประพันธุ์ มลานวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้มอบเตียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล ให้กับ นางผม พลเยี่ยม บ้านหนองน้ำลึก หมู่ 4

วันนี้ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการ นำโดย นายสมดีสาย สายโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับ นางสัง บรรณสาร หมู่ที่ 5 บ้านหนองพอก

นำเสนอโครงการและรายงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร

ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ เพื่อการเกษตรตำบลหนองตาไก้ จำนวน 10 ระบบ (1 ระบบต่อแห่ง) ตามแบบ อบต.หนองตาไก้ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)