วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตาไก้ ออกสำรวจและเยี่ยมบ้าน เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment