งานกองช่าง แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแสง หมู่ 7,บ้านไผ่สีทอง หมู่ 8 ,บ้านบ่อทอง หมู่ 9 เรียบร้อย

Leave a Comment