วันนี้ 22 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตาไก้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฉลาด สมวัย แข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางเตือนใจ ศรีประทุม พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาไก้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ

Leave a Comment