วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long term care) แบบบูรณาการ กิจกรรมการจัดประชุมถอดบทเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านโคกนางาม หมู่ที่ 6

Leave a Comment