วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 พระอาจารย์สำเร็จ ธีรธัมโม ร่วมด้วย นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมคณะบริหาร พ.จ.ท.คนึง พูนพิพิศ ปลัดอำเภอโพธิ์ชีย จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต. นายศิริพงษ์ ระดาไสย์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ นายไสว ระดาเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เข้าร่วมปรึกษาหารือรับทราบปัญหาพื้นที่จุดบริเวณที่ทิ้งดินโครงการตามระเบียบกฎหมายที่ทิ้งดินที่สาธารณะ เนื่องด้วย พื้นที่ตำบลหนองตาไก้ ประชาชนในชุมชน ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบหนองเสลิมซึ่งมีแนวเขตติดตำบลหนองตาไก้,ตำบลสะอาด,ตำบลเหล่าอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรระยะสั้นและระยะยาวที่มีความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและใช้ทำการเกษตรจึงเป็นปัจจัยหลักในการทำเกษตร พื้นที่หนองเสลิมเป็นพื้นที่เหมาะสมในการขุดลอกและทำเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ (แบบแก้มลิง) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์แบบยั่งยืนในระยะยาวได้ และลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment