วันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลหนองตาไก้ กลุ่มสตรี ได้ร่วมกิจกรรมโครงการหนองตาไก้น่าอยู่ อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการปลูกผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

Leave a Comment