ประชุมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 # 18 พฤษภาคม 2565

Leave a Comment