โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้พบประชาชน ในวันที่ 21 เมษายน 2565

Leave a Comment