เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประธานกลุ่มสตรี ประธาน อสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลหนองตาไก้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

Leave a Comment