ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ เพื่อการเกษตรตำบลหนองตาไก้ จำนวน 10 ระบบ (1 ระบบต่อแห่ง) ตามแบบ อบต.หนองตาไก้ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment