วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Comment