นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ผู้ประสบอัคคีภัย

วันนี้ 24 มกราคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายหนูนา อนันเอื้อ บ้านหนองแสง หมู่ 7 ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรและคอกสัตว์

Leave a Comment