การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Comment