นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อม ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

วันนี้ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00น. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อม ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

Leave a Comment