วันนี้ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขป้องกัน โควิด 19 ภายในชุมชนตำบลหนองตาไก้ และให้กำลังใจครอบครัวที่กักตัวจากโรคโควิด

Leave a Comment