เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือ ครัวเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรของ นายหนูนา อนันเอื้อ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7

Leave a Comment