สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 1 ต.ค. 64 – มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน