ภาพกิจกรรม

วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนางอ้อยใจ ไสยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย นายวีรพล เยาวพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ โดย นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ให้การต้อนรับในครั้งนี้

วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 พระอาจารย์สำเร็จ ธีรธัมโม ร่วมด้วย นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ พร้อมคณะบริหาร พ.จ.ท.คนึง พูนพิพิศ ปลัดอำเภอโพธิ์ชีย จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต. นายศิริพงษ์ ระดาไสย์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ นายไสว ระดาเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เข้าร่วมปรึกษาหารือรับทราบปัญหาพื้นที่จุดบริเวณที่ทิ้งดินโครงการตามระเบียบกฎหมายที่ทิ้งดินที่สาธารณะ เนื่องด้วย พื้นที่ตำบลหนองตาไก้ ประชาชนในชุมชน ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบหนองเสลิมซึ่งมีแนวเขตติดตำบลหนองตาไก้,ตำบลสะอาด,ตำบลเหล่าอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรระยะสั้นและระยะยาวที่มีความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและใช้ทำการเกษตรจึงเป็นปัจจัยหลักในการทำเกษตร พื้นที่หนองเสลิมเป็นพื้นที่เหมาะสมในการขุดลอกและทำเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ (แบบแก้มลิง) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์แบบยั่งยืนในระยะยาวได้ และลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาไก้

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ได้ประสาน พระอาจารย์สำเร็จ ธีรธัมโม (ครูบาไก่) และ นายโกมินทร์ คำอุทัย เจ้าหน้าที่จากกรมชลประมานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังปัญหาและร่วมจัดโครงการผันน้ำชีลงสู่หนองสะเลิมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายน้ำไปสู่เกษตรกรในตำบลและมีการติดตามโครงการคลองส่งน้ำตามพระราชดำริจากเดิมแบบคลองดาดคอนกรีตเพื่อขอปรับเปลี่ยนมาเป็นท่อเหล็กฝังใต้ดินแทนพร้อมถนนลาดยางตลอดแนวและขอเพิ่มต่อยอดโครงการ จำนวน 3 จุด

Loading...