บุคลากร – หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกจตุรวัฒน์  ผลเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

โทร 088-5718174

นางพัชรินทร์ มลาไสย์​
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 088-5639685

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางวนิดา โพธิจักร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 087-2211727

นางศุภลักษณ์ สิงเกื้อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร 088-3003517