บุคลากร – ส.อบต.

นายบัวเรียน เยาวเรศ
ส.อบต. หมู่ที่ 1 โทร 062–3801989

นายปัญญาวุธ ระดากรณ์
ส.อบต.หมู่ที่
2 โทร 080-7614491

นายสุทนู สายโรจน์
ส.อบต. หมู่ที่
3 โทร 098-5973503

นางพนม กองพงษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร 089-2334234

นายประกาศ สายโรจน์
ส.อบต.หมู่ที่
5
โทร 086-2560946

นายสุเพียร ไชยาแพง
ส.อบต.หมู่ที่
6
โทร 061-0878868

นายอำนวย น้อยอามาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 7 โทร 093-3979373

นางสาววชิรญาน์ น้อยอามาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 8 โทร 093-5085491

นายประยูร อุปชิต
ส.อบต. หมู่ที่ 9 โทร 063-6375987

นายพอนชัย กมลสาร
ส.อบต.หมู่ที่
10 โทร 098-6405283