บุคลากร – สำนักปลัดฯ

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายบัณฑิต  กมลวิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร 061-1620041

นางสุพิชญนันท์ หันหลวงราช
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

โทร 081-0538417

นายรุ่งธรรม ปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร 095-6622680

นายพงศ์ปณต คำภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร 094-6652446

นายทวีโชติ ผดุงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

โทร 0642563528

นางสาวจำเรียง บุดทุมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 093-5409686

นายเกณฑ์กมล ประชาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

โทร 065-8542403

นายวัชระ โพธิ์สอน
พนักงานขับรถ

โทร 082-8995289

นายกิตติพร ครูวาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

โทร 092-8024019

นายธเรศ เยาวเรศ
จ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย

โทร 085-8530424

นายจันมา อ่อนสมัย
จ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย

โทร 082-1247489

นายถาวร ผาภู
จ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย

โทร 080-0374962

นายถาวร เยาวะภา
จ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย

โทร 061-1244450

นายดนุพล สุขพิชัย
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถน้ำ

โทร 099-3653566

นายกิติกร มะนี
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถน้ำ

โทร 084-7422446

นายนลธวัฒ กมลชิตร
จ้างเหมาบริการคนสวน

โทร 093-5180243

นายมานะ กมลสาร
จ้างเหมาบริการคนสวน

โทร081-1836225

นางนงรักษ์ เยาวเรศ
พนักงานจ้างทั่วไป

โทร 061-0471609