บุคลากร – สภา อบต.

นายสุเพียร ไชยนาแพง
ประธานสภา อบต.

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง

นางสาววชิรญาน์ น้อยอามาตย์
เลขานุการสภา อบต.