บุคลากร – ผู้บริหาร

นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

โทร 088-0664854

นายสมดี สายโรจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 093-4700775

นายประพันธ์ มลานวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 065-2305838

นายบุญ โพธิกุดไสย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-1717068

จ่าเอกจตุรวัฒน์ ผลเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 088-5718174

นางพัชรินทร์ มลาไสย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 088-5639685