บุคลากร – กองสวัสดิการสังคม

นางศุภลักษณ์ แช่มรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางมัณฑนา เพียวิเศษ
นักพัฒนาชุมชน

นางบุญธรรม สายโรจน์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นางสังวาลย์ พิมดี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น