บุคลากร – กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
นายช่างโยธา

นายเชษฐพร วงษา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางสาวมยุรี นาแพงรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภิวัฒน์ สายโรจน์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสมภพ ถินพนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา