บุคลากร – กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสิรัญญาน์ แดนกมล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกิตติยาภรณ์ พรมภักดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวสมจิตร โคตรสุวรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายพุทธา แก้วศรีนวล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางบัวศิริ โกสีนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพิชฌาย์ เยาวกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ