นางนิดา โพธิจักร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสนอง มลาวาสน์
นักสันทนาการ

นางสาวรพีพร ฤทธินันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสิริญากรณ์ บรรณสาร
ตำแหน่ง

นางธิดารัตน์ สิงเกื้อ
ผู้ดูแลเด็ก

นางราตรี แคนสี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิศารัตน์ กมลสาร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนิดา อ่อนสมัย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก

นางบังอร ลาสา
แม่บ้าน