ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

ตำบลหนองตาได้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร :