ตัวชี้วัด ITA

ข้อที่ข้อมูลรายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
1โครงสร้าง
2ข้อมูลผู้บริหารดูหน้าเว็บไซต์
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อดูหน้าเว็บไซต์
6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7ข่าวประชาสัมพันธ์
8Q&A
9Social Networkhttps://www.facebook.com/nongtakailocal/
10แผนดำเนินงานประจำปี
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17E-Service
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลัดเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29แนวปฏิบติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31ข้อมูลเขิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน